Informacje dla rodziców

 

 kalendarz18-19

--------------------------------------------------

 Dyrektor Gimnazjum prosi o spotkanie Radę Rodziców 16.05.2018 r. (środa) o godz. 18.00 w stołówce szkolnej.

 

Informacja w sprawie stypendium do pobrania tutaj

               

Rada Rodziców prosi o spotkanie rodziców uczniów klasy III w sprawie balu gimnazjalnego w poniedziałek 22.01.2018 r. o godzinie 14.30 w Gimnazjum.

 

 

Zaproszenie

Zapraszamy Rodziców na uroczysty apel z okazji 8.rocznicy nadania Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza, który odbędzie się 24.11.2017 r. (piątek) o godzinie 9.00.

 Serdecznie zapraszamy!

 

Opłata za obiady w grudniu wynosi 40 zł (16 dni x 2,50).

 

 Ogłoszenie - stypendia szkolne

 

 

 

pdf

Zajęcia pozalekcyjne

 

Opłata za obiady w październiku wynosi 55 zł (22dnix2,50). Opłaty zbierają wychowawcy do 29.09.2017 r. (piątek).

 

 Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2017/2018

(Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2017 z dnia 21.09.2017 r.)

02.11.2017r.
02.01.2018r.
18–20.04.2018r.
02.05.2018r.
04.05.2018 r.
01.06.2018r.

 

 

Zmiany w Statucie - uchwała Rady Pedagogicznej Nr 9/2017 z dnia 20 września 2017 r. po zaopiniowaniu przez Samorzad Uczniowski dnia 12.09.2017 r.  i Radę Rodziców dnia 20.09.2017 r.


Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

przewodniczący:  Pani Agnieszka Waśkowicz

skarbnik i sekretarz: Pani Lucyna Kłoda

człnkowie (zastępcy przew.): Pan Marek Skubisz, Pani Mirosława Zbiciak, Pani Agata Kobyłka

 

 

Obiady będą wydawane od 11.09.2017 r. (poniedziałek). Opłata za wrzesień wynosi 37,50 zł (15 dni x2,50 zł). Można ubiegać się o finansowanie obiadów w OPS w Sernikach (Urząd Gminy) po spełnieniu pewnych kryteriów - informacja w Urzędzie Gminy w Sernikach.

 

 

   Proszę Rodziców o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia młodzieży Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.

   Jednocześnie przypominam, że ubezpieczenie dziecka przez rodziców jest dobrowolne.

 Ogólne warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Gimnazjum

Jak zgłosić szkodę?

Formularz zgłoszenia szkody

 

 

Stypendium szkolne:

próg dochodowy to 514 zł przypadające na osobę w rodzinie. Wnioski przyjmowane są w Zespole Administracyjnym Szkół w Sernikach do 15.09. 2017 r.
Wniosek też można pobrać ze strony internetowej Gminy Serniki i tutaj   Instrukcja wypełniania  

 

Broszura MEN: Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?  do pobrania tutaj

 

 Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na usługi w Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania tutaj

 Więcej informacji w BIP (zakładka obok dziennika elektronicznego - ogłoszenia)

 

 Przypomnienie zasad oceniania do pobrania Paragraf 50 Statutu.

Terminarz:

 

18.05.2017 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania

 

18.05.2017 r. - zebranie z rodzicami; poinformowanie o zagrożeniach

 

8.06.2017 r. - wystawienie przewidywanych ocen i poinformowanie uczniów.

 

12.06.2017 r. - poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z paragrafem 55 Statutu.

 14.06.2017 r. - wyniki egzaminu gimnazjalnego.

19.06. 2017 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej; zatwierdzenie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2016/2017.

 

 23.06.2017 r. zakończenie zajęć w roku szkolnym 2016/2017

 

Ogłoszenie - stypendia szkolne

 

Wskazówki dla rodziców - cytat z listu Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.

 

Opłata za obiady w marcu 2017 roku wynosi 57,50 zł (23 dni x 2,50).

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 16.02.2017 r. (czwartek) o godz. 17.00. w planie:

1. zebranie ogólne - podsumowanie I półrocza i sprawy bieżące (ok. 20 min.)

2. spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Serdecznie zapraszamy!

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 04.01.207 r. (środa) o godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą i konsultacje indywidualne.

Około godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klasy III w sprawie organizacji balu gimnazjalnego.

                                         Serdecznie zapraszamy!

Przypomnienie zasad oceniania  do pobrania  Paragraf 50 Statutu.

Terminarz:

03.01.2017 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania

04.01.2017 r. - zebranie z rodzicami; poinformowanie o zagrożeniach

14.01.2017 r. - bal gimnazjalny

16. - 29.01.2017 r. - ferie zimowe

02.02.2017 r. - propozycje ocen półrocznych

09.02. 2017 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej; zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze 2016/2017

11.02.2017 r.  - dyskoteka choinkowa

16.02.2017 r. - zebranie z rodzicami

 

 

Opłata za obiady w styczniu 2017 wynosi 27,50 zł  (11dni x 2,50)

 

Ogłoszenie  Zespołu Administarcyjnego Szkół w Sernikach

  Stypendia szkolne

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 9.11.2016 r. (środa) o godz. 17.00.

W planie:

1. Prelekcja specjalisty ds. uzależnień (zgodnie z potrzebami rodziców wskazanymi w ankietach) w świetlicy szkolnej.

2. Spotkania z wychowawcami oddziałów.

3. Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

4. Spotkanie Rady Rodziców w sprawie bieżącej działalności,  ok. 18.30 w stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Zaproszenie  rad rodziców na wojewódzką konferencję

zaproszenie

program

 

 

Informacja na temat warunków ubezpieczenia mlodzieży w roku szkolnym 2016/2017

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej w roku szkolnym2016/2017

Podczas zebrania z rodzicami dnia 22.09.2016 r. zostały wybrane Rady Oddziałowe Rodziców i szkolna Rada Rodziców, spośród której wybrano Zarząd RR w składzie:

przewodnicząca - Pani Iwona Bodzak

zastępca przewodniczącej - Pani Agnieszka Waśkowicz

skarbnik - Pani Urszula Wysok

sekretarz - Pani Lucyna Kłoda

 Członkowie: p. Urszula Budzyńska, p. Bernadeta Strachowska, p. Marek Skubisz, p. Mirosława Zbiciak.

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 22.09.2016 r. (czwartek) o godz. 17.00. W planie: zebranie ogólne ok. 20 min. i spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg przydziału.

 Po zebraniu w klasach zapraszam przewodniczących Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców (ok. 18.00 na stołówce szkolnej).

.................................................................................

2015/2016

Zaproszenie na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

Informacja w sprawie podręczników na rok szkolny 2016/2017

Informuję, że rodzice uczniów klasy I i klasy II nie zakupują podręczników i zeszytów ćwiczeń, oprócz religii.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy  II zostaną zakupione przez Gimnazjum z docelowej dotacji - tak jak w mijającym roku szkolnym. Klasa I otrzyma podręczniki, z których korzystają obecni pierwszoklasiści, a zeszyty ćwiczeń będą zakupione przez szkołę. 

Klasa III zakupuje podręczniki we własnym zakresie.

 

 INFORMACJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA OCEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1. Propozycje ocen nauczyciele wystawiają do 08.06.2016 r. Ponadto proszę na bieżąco sprawdzać oceny, zwłaszcza średnią ocen i przypominam o informacji podanej wcześniej na temat wystawiania ocen - paragraf 50 Statutu.

2. Wychowawcy poinformują rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania do 13.06.2016 r.

3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej i zatwierdzenie wyników klasyfikacji odbędzie się 20.06.2016 r.

4. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dnia 24.06.2016 r.

 

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17.06.2016 r.  (piątek). W środę 15.06.2016 r. uczniowie otrzymają hasła do zalogowania się na stronie OKE w Krakowie i sami będą mogli sprawdzić dokładne wyniki. Zaświadczenia o wynikach egzaminu zostaną przekazane uczniom 24.06.2016 r.

 

Obiady będą wydawane do 17.06.2016 r.    

 Opłata za obiady w czerwcu 2016 r. wynosi 32,50 zł (13 dni x 2,50 zł). 

 

Jadłospis  13 - 17.06.2016 r.

 

Zebrania  klasowe z rodzicami (we wszystkich oddziałach) odbędą się 17.05.2016 r. (wtorek) o godz. 17.00. W planie:

1. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi młodzieży.

2. Omówienie bieżących spraw klasy.

3. Konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania.

4. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

 

 Rada Rodziców prosi o spotkanie " Trójki klasowe" o godz. 17.30 na stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Zapraszam na spotkanie informacyjne do Gimnazjum, dnia 19.05.2016 r. (czwartek) o godz. 17.00. Proszę wziąć uzupełnioną kartę zgłoszenia ucznia do Gimnazjum. Kartę można złożyć u dyrektora do 30.05.2016 r.

do pobrania: Karta zgłoszenia

 

 

 

Opłata za obiady w maju 2016 r. wynosi 45 zł (18 dni x 2,50 zł).

 

Przypomnienie zasad oceniania na koniec roku szkolnego 2015/2016

do pobrania   Paragraf 50 Statutu.

 

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 06.04.2016 r. (środa) godz. 17.00. W planie:

1. Spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu dla rodziców uczniów kl. III na małej sali gimnastycznej.

2. Zebrania klasowe.

3. Konsultacje indywidualne.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną.

pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice

W związku z potrzebą dostosowania Szkolnego programu profilaktyki do aktualnych problemów i zagrożeń młodzieży, Zespół wychowawczy opracował, w oparciu przeprowadzone badania, PROJEKT Programu profilaktyki. Proszę zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi, sugestie, propozycje itp. do dyrektora Gimnazjum, pedagoga lub wychowawcy. Uwagi najlepiej zgłosić osobiście lub drogą e -mail przez dziennik elektroniczny do 03.03.2016 r. Serdecznie zachęcam do kontaktu.

       Pojekt do pobrania tutaj                        dn. 26.02.2016 r.   dyrektor - Beata Plewka

 

 

Bezpieczne ferie - informacje dla rodziców Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Dnia 12.01.2016 r. (wtorek) będzie kolejna  dostawa jabłek do Gimnazjum w ramach programu Agencji Rynku Rolnego "Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw". Jabłka będą rozdawane uczniom lub ich rodzicom. Jabłka są w 20 - kilogramowych skrzynkach, których nie trzeba oddawać. Zapraszam po odbiór jabłek do Gimnazjum dnia 12.01.2016 r. w godzinach 10.00 - 15.00.

 

 Zaproszenie na zimowisko dzieci i młodzieży  oraz program wypoczynku.

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 15.12.2015 r. (wtorek) w  godz. 17.00 - 18.30. W planie: zebrania klasowe (poinformowanie o bieżących ocenach uczniów, zagrożeniach oceną niedostateczną i/lub oceną naganną z zachowania, sprawy bieżące klasy) i konsultacje z nauczycielami. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Rada Rodziców prosi też o spotkanie wszystkich Rad Oddziałowych (tzw. trójek klasowych) dnia 15.12.2015 r. o godz. 18.30 na stołówce szkolnej.

 

 

     Dnia 09.12.2015 r. planowana jest dostawa jabłek do Gimnazjum w ramach programu Agencji Rynku Rolnego "Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw". Jabłka będą rozdawane uczniom lub ich rodzicom. Jabłka są w 20 - kilogramowych skrzynkach, których nie trzeba oddawać. Zapraszam po odbiór jabłek do Gimnazjum w godzinach 11.00 - 15.00. Jeżeli termin dostawy zmieni się, to ukaże się stosowna informacja.

 

Prośba Pana Wójta w sprawie albumu GMINY SERNIKI PORTRET WŁASNY - Treść prośby
  

 Opłata za obiady  w kwietniu 2016 r. wynosi 45 zł  (18 dni x 2,50 zł).

 

Jadłospis   25.04 - 29.04.2016 r.

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

Podczas zebrania z rodzicami dnia 22.09.2015 r. zostały wybrane Rady Oddziałowe Rodziców i szkolna Rada Rodziców, spośród której wybrano Zarząd RR w składzie:

przewodnicząca - Pani Iwona Bodzak

zastępca przewodniczącej - Pani Agnieszka Waśkowicz

skarbnik - Pani Urszula Wysok

sekretarz - Pani Ewa Pacek

 

 

Informacja na temat warunków ubezpieczenia młodzieży w roku szkolnym2015/2016.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania po zmianach od 1 września 2015 r.

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu w roku szkolnym 2015/2016

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

pdf 

JAK UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI WIEKU DORASTANIA? - PREZENTACJA

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy I są już w Gimnazjum. Podręczniki będą wypożyczone uczniom, zaś zeszyty ćwiczeń rozdane.Wychowawcy będą je systematycznie wydawać zgodnie z planem lekcji w kolejnych dniach tak, aby uczniowie nie mieli za ciężko przy jednorazowym wydaniu. Jeżeli rodzice chcieliby osobiście odebrać podręczniki i ćwiczenia to zapraszam we wtorek (1.09.2015 r.) na godz. 11.00. Podręczniki będą  przypisane do konkretnego ucznia. Po zakończeniu zajęć w roku szkolnym 2015/2016 podręczniki trzeba będzie oddać w dobrym stanie, ponieważ muszą służyć kolejne dwa lata. Wskazane byłoby  obłożyć je, aby nie zniszczyły się i nic nie zapisywać w środku podręczników. Natomiast zeszytów ćwiczeń  nie trzeba bedzie oddawać na koniec roku szkolnego. 

Darmowe podręczniki są ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, należy zakupić we własnym zakresie podręcznik do religii.

                              28.08.2015 r.        dyrektor   Beata Plewka

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice, w załączeniu informacje  minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej dotyczące  zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową.

Pobierz informacje

Pobierz informacje

 

Szanowni Rodzice, informuję, że w zakładce Podręczniki  umieszczeone są zestawy podręczników na rok szkolny 2015/2016. Przypominam, że dla uczniów klasy I, w przyszłym roku szkolnym, podręczniki i zeszyty ćwiczeń zakupuje Dyrektor Gimnazjum z docelowej dotacji.

                                                             dyrektor: Beata Plewka